தொடர்புகள்

எங்களுக்கு ஒரு செய்தி அனுப்புங்கள்

    தொடர்பு தகவல்

    ஜனாதிபதி செயலகம், காலி முகம்,
    கொழும்பு 00100, இலங்கை.

    +94112354354

    info@itukama.lk