தொடர்புகள்

எங்களுக்கு ஒரு செய்தி அனுப்புங்கள்

தொடர்பு தகவல்

ஜனாதிபதி செயலகம், காலி முகம்,
கொழும்பு 00100, இலங்கை.

+94112354354

info@itukama.lk