ප්‍රවෘත්ති සහ සිදුවීම්

COVID-19 සෞඛ්‍ය හා සාමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයෙන් වැඩි පරිත්‍යාග ලැබිණි

මැයි 3, 2020
itukama-recent-image-263