ප්‍රවෘත්ති සහ සිදුවීම්

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සහ මොබිටෙල් ආයතන විසින් "ඉටුකම" COVID 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට රුපියල් මිලියන 50 ක මුදලක් පරිත්‍යාග කර ඇත.

මැයි 17, 2020
itukama-recent-image-549

The Chairman, Board of Directors, representatives of the Management and Unions of SLT and Mobitel handed over a cheque to the value of Rs.50 million to HE the President, today at the Presidential Secretariat. SLT & Mobitel, the Nation’s leading telecommunication solution providers continue to support the Government of Sri Lanka in its commendable efforts in managing the present crisis. Other than for this cash donation, the Group has come forward to pioneer and lead numerous technological solutions exceeding Rs 350 plus million, in order to help restart economic activities in key sectors of the country. Working without an interruption, SLT and Mobitel take pride in being the infallible team connecting the Nation through data, voice and mobile solutions during the recent lockdown and curfew periods.