ප්‍රවෘත්ති සහ සිදුවීම්

itukama-recent-image-599

කොවිඩ් -19 පරිත්‍යාග

වැඩිදුර කියවන්න
itukama-recent-image-596

ඉටුකම COVID – 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලේ ශේෂය රුපියල් මිලියන 1423 දක්වා ඉහළට

වැඩිදුර කියවන්න
itukama-recent-image-590

ඉටුකම COVID – 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලේ ශේෂය රුපියල්මිලියන 1407 දක්වා ඉහළට

වැඩිදුර කියවන්න
itukama-recent-image-585

ඉටුකම COVID – 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලේ ශේෂය රුපියල් මිලියන 1392 දක්වා ඉහළට

වැඩිදුර කියවන්න
itukama-recent-image-549

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සහ මොබිටෙල් ආයතන විසින් "ඉටුකම" COVID 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට රුපියල් මිලියන 50 ක මුදලක් පරිත්‍යාග කර ඇත.

වැඩිදුර කියවන්න
itukama-recent-image-263

COVID-19 සෞඛ්‍ය හා සාමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයෙන් වැඩි පරිත්‍යාග ලැබිණි

වැඩිදුර කියවන්න