ප්‍රවෘත්ති සහ සිදුවීම්

itukama-recent-image-628

ඉටුකම COVID – 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල රුපියල් මිලියන 1659 දක්වා ඉහළට

වැඩිදුර කියවන්න
itukama-recent-image-612

PCR පරීක්ෂණ සඳහා ක ොවිඩ් -19 කසෞඛ්‍ය හා සමා රකක්ෂණ අකමුදකෙන් මිලියන 36 ක්

වැඩිදුර කියවන්න
itukama-recent-image-605

ඉටුකම COVID - 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලේ ශේෂය රුපියල් මිලියන 1456 දක්වා ඉහළට

වැඩිදුර කියවන්න
itukama-recent-image-599

කොවිඩ් -19 පරිත්‍යාග

වැඩිදුර කියවන්න
itukama-recent-image-596

ඉටුකම COVID – 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලේ ශේෂය රුපියල් මිලියන 1423 දක්වා ඉහළට

වැඩිදුර කියවන්න