ඉටුකම COVID-19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල (පළමු අදියර ඉලක්කය)

කොපමණ ප්‍රමාණයක් එකතු කර තිබේද

ඉටුකම ව්‍යාපෘතිය යනු COVID-19 ට එරෙහි සටනේ ඉදිරි පෙළේ නිර්භීත වීරයන්ට සහාය දැක්වීමේ ජාතික උත්සාහයකි. එය අප සෑම කෙනෙකුම මෙම ව්‍යාපාරයේ කොටසක් බවට පත්වීමේ අවස්ථාවක් වන අතර අපගේ ජීවිත තමන්ට වඩා ඉහළින් තැබූ අය වෙනුවෙන් අපගේ කොටස කිරීමට අවස්ථාවකි.

ශ්‍රී ලංකාවේ දළ විශ්ලේෂණය

තහවුරු වූ සංඛ්‍යාව

සුව වූ සංඛ්‍යාව

මරණ සංඛ්‍යාව

ප්‍රවෘත්ති සහ සිදුවීම්

itukama-recent-image-599

කොවිඩ් -19 පරිත්‍යාග

වැඩිදුර කියවන්න
itukama-recent-image-596

ඉටුකම COVID – 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලේ ශේෂය රුපියල් මිලියන 1423 දක්වා ඉහළට

වැඩිදුර කියවන්න